• header1
 • header5
 • header8
 • header2
 • header4
 • header3
 • header6
 • header7

lidworden 2300x200

Procedures

Procedure aan- en afmelden

Rondom het aan- en afmelden van leden binnen de vereniging bestaat nogal eens wat onduidelijkheid. Vandaar dat onderstaande procedure is vastgesteld voor het aan- en afmelden van leden. De uiterste datum voor afmelden is 15 mei en wordt ieder jaar in de klöppel vermeld. Iedereen wordt dringend verzocht zich aan onderstaande werkwijze te houden.
Bij afmelding na 15 mei worden €25 administratiekosten gerekend.

 

Het aan- en afmelden van leden en het doorgeven van een adreswijziging dient altijd bij het secretariaat te gebeuren. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijk
 • Via formulier op deze website

De mutaties die schriftelijk of via e-mail bij het secretariaat binnenkomen, vult het secretariaat vervolgens in het webformulier in. De webformulieren worden door de website automatisch per e-mail gestuurd naar het secretariaat, de penningmeester, de Technische Commissie, de Jeugdcoördinatoren en het ledensecretariaat. Het ledensecretariaat zal alle mutaties zo snel mogelijk in het leden informatie systeem invoeren. Zodra de mutaties zijn ingevoerd, zijn deze voor iedereen binnen de vereniging met een account online op te vragen.

 

Wekelijks worden nieuwe aan-, afmeldingen en adreswijzigingen verwerkt. Het secretariaat neemt dan de volgende acties:

 1. In geval van nieuwe seniorleden deze de telefoonlijst en een trainingsschema toesturen.
 2. Indien een aanmelding onduidelijk is, bijvoorbeeld omdat iemand eerst enkele proeftrainingen wil bijwonen, de Technische Commissie en de Jeugdcoördinatoren informeren over het genomen besluit. Hiervoor kan het webformulier aangevuld met aantekeningen, worden doorgestuurd.

In geval van aan- of afmeldingen van seniorleden voert de technische commissie onderstaande acties uit:

 1. Bepalen van de consequenties voor de teamindeling.
 2. In geval van een aanmelding de betreffende trainer informeren dat een nieuw lid zal deelnemen aan de training. Indien er geen trainer is zal één van de trainende leden worden gevraagd om instructies te geven.
 3. Informeren van de coach (of aanvoerder indien er geen coach is) van het betreffende team.

In geval van af- of aanmeldingen van juniorleden ondernemen de jeugdcoördinatoren de volgende acties:

 1. Ingeval van nieuwe leden het overhandigen van het introductieboekje, de telefoonlijst en een trainingsschema.
 2. Bepalen van de consequenties voor de teamindeling.
 3. In geval van een aanmelding de betreffende trainer informeren dat een nieuw lid zal deelnemen aan de training.
 4. Informeren van de coach (of aanvoerder indien er geen coach is) van het betreffende team.

De penningmeester verwerkt de mutaties in de administratie en factureert de contributie in geval van nieuwe leden.

Procedure afhandelen medische kosten via verzekering van de KNHB

In het geval dat er medische kosten ontstaan als gevolg van een blessure die niet door de eigen zorgverzekeraar worden vergoed, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de KNHB. Ga voor meer informatie naar deze website van de KNHB.

Procedure indeling jongste jeugd en jeugdteams

De commissie Hockeyzaken is aan de slag gegaan met een nieuw selectiebeleid voor de jeugd. Dit is een update van het selectiebeleid dat drie jaar geleden is samengesteld door het toenmalige jeugdbestuur en de commissie hockey technische zaken. We verwachten het nieuwe selectiebeleid in het voorjaar van 2013 te kunnen presenteren. Dit zal voor het eerst worden toegepast bij de teamindeling voor het seizoen 2013-2014.

Contributieregeling

 

Gezinsmaximum contributie
Het gezinsmaximum is aan voorwaarden verbonden:

 • Alle gezinsleden op hetzelfde woonadres op basis van postcode en huisnummer (max. 1 Klöppel).
 • Gezinsmaximum wordt eenmalig bij aanvang van een nieuw seizoen bepaald.
 • Gezinsmaximum geldt niet voor de extra zaalhockeycontributie en inschrijfgelden.
 • Gezinsmaximum wordt in principe als een contributiekorting aan het oudste gezinslid toegekend.

Gevolgen wijziging lidmaatschap status tijdens seizoen voor de contributie
Wijziging senior lid --> Trainings- of Trim-lid. Geen restitutie tenzij in een verzoek aan de penningmeester een bijzondere omstandigheid als reden is opgegeven. Het bestuur beslist uiteindelijk of de bijzondere omstandigheid voldoende reden is tot teruggaaf van contributie. (Voorbeeld: ernstige en langdurige blessure of zwangerschap)
Wijziging Trainings- of Trim-lid --> senior lid. Wijziging vóór 1 november dan volledige verschil bij betalen
Wijziging Trainings- of Trim-lid --> senior lid. Wijziging na 1 november dan 50% van verschil bijbetalen. Zodra het webformulier is verstuurd ontvang je zelf een bevestiging via email. Heb je geen internet, stuur dan je schriftelijke afmelding naar het secretariaat.

 

Steunend lid
Steunende leden hebben geen speelrechten.
Steunende leden betalen geen inschrijfgeld.
Steunende leden zijn niet vrijgesteld van incassoverplichting.http://www.tegelsehockeyclub.nl

 

Afmelden
Afmelden voor het nieuwe seizoen kan via het webformulier op de website of schriftelijk via:

Secretariaat Tegelse Hockey Club
p.a. Colette Hendriks
In het Veld 18
5926 VZ Hout-Blerick

 

De uiterste afmelddatum is 15 mei.

Leden die zich na de uiterste datum afmelden zijn voor het nieuwe seizoen contributieplichtig en hebben geen recht op restitutie van de contributie. Na deze datum kan de technische commissie starten met de nieuwe teamindelingen voor het volgend hockeyseizoen.

 

Heb je een goede reden waarom jij vóór de uiterste datum niet zeker weet of je volgend jaar lid kunt blijven van THC, laat ons dit dan weten. Je weet bijvoorbeeld pas na het slagen en loting of je elders kunt gaan studeren. Vermeld deze reden dan op het afmeldformulier. Als we daarna niks meer van je vernemen wordt je automatisch afgemeld bij aanvang van het nieuwe seizoen. Je kunt echter tot 1 september op je besluit terug komen en lid blijven zonder financiële gevolgen. Let op, deze regeling is alleen van toepassing als je naar het oordeel van het bestuur een gegronde reden hebt.

 

Wijze van betaling
Betaling contributie via automatische incasso (machtigingsformulier via website THC te downloaden).
Betaling ineens voor een heel seizoen of in twee termijnen mogelijk (zie aanmeldformulier op website THC).
Indien niet via automatische incasso wordt betaald, zal er € 25 administratiekosten worden berekend.
Bij aanmelding na facturatiedatum van de 1e termijn, zal de contributie voor het lopende seizoen altijd als 1 termijn worden geïncasseerd. Ook indien via het webformulier de voorkeur voor 2 perioden is ingevoerd.

 

Wanneer inschrijfgeld betalen?
Bij aanmelding van volledig nieuw lid: ja
Bij aanmelding van een steunend lid: nee
Opnieuw lid na afwezigheid van minder dan 6 maanden: nee
Opnieuw lid na afwezigheid van meer dan 6 maanden: ja
Als er inschrijfgeld moet worden betaald, wordt er ook een (nieuw) machtigingsformulier toegezonden.

 

Volledige contributie betalen bij aanmelden?
Aanmelden vóór 1 november: volledige contributie voor nieuwe seizoen.
Aanmelden tussen 1 november en 1 mei: contributie voor één seizoenshelft. (50% korting)
Aanmelden vanaf 1 mei: geen contributie voor lopende seizoen.